Ordlista - Dela din kunskap

Ackord
En uppgörelse om betalning mellan den som ska betala och de som vill få betalt. Uppgörelsen innebär oftast att skulden sätts ned, det vill säga minskas.

Avbetalning
I stället för att betala hela summan på en gång betalar man lite i taget. Ofta är ett köp på avbetalning dyrare än att betala direkt, eftersom ränta och avgifter tillkommer.

Avhysning
Att man förlorat sitt hyreskontrakt och tvingas lämna sin bostad eller sin lokal. Ett annat ord för avhysning är vräkning.

Beneficium
Pengar och annan egendom som en person får behålla för sin och sin familjs försörjning vid utmätning

Bestrida
Att protestera mot ett betalningskrav som man anser är oriktigt.

Betalningsanmärkning
En uppgift från kreditupplysningsföretag som visar att en person inte har skött sina betalningar.

Betalningsföreläggande
Den som vill ha betalt kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag.

Borgen
Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar.

Borgensman
En person som ingått borgen, det vill säga lovat att betala någon annans skuld om låntagaren själv inte betalar.

Borgenär
Den som har rätt att få betalt. Ett annat namn för borgenär är fordringsägare.

Budget
En ekonomisk plan för inkomster och utgifter.

Buffert
Sparade pengar för oväntade utgifter.

Delgivning
En bekräftelse på att en person har tagit emot ett föreläggande eller ett beslut. Det sker vanligen genom att man undertecknar ett delgivningskvitto.

Exekutionstitel
Ett underlag som krävs för att Kronofogden ska kunna genomföra verkställighet. Underlaget kan vara en dom, ett utslag eller ett skattebeslut.

Exekutiv auktion
En auktion där Kronofogden säljer utmätt egendom.

Fordran
Om en person är skyldig en annan person pengar, så har den som ska ha betalt en fordran. Fordran är motsatsen till skuld.

Fordringsägare
Den som har rätt att få betalt. Ett annat namn för fordringsägare är borgenär.

Förbehållsbelopp
Det belopp en person har rätt att behålla för sin och sin familjs försörjning vid löneutmätning.

Förfallodag
Den dag en räkning senast ska vara betald.

Förklaringstid
Den tid en person har på sig att betala från det att hen skrivit på delgivningskvittot. Vanligtvis tio dagar.

Gäldenär
Den som har en skuld till någon.

Handräckning
En form av verkställighet som inte gäller betalning. Det kan exempelvis handla om vräkning eller att flytta en bil som någon har ställt upp på annans mark.

Indrivning
Åtgärder för att en skuld ska bli betald, till exempel utmätning.

Inkassoföretag
Privata företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.

Inkassokostnader
Inkassobolagens kostnader för åtgärder i syfte att driva in en skuld, till exempel kravbrev.

Kreditupplysning
Information från ett kreditupplysningsföretag om en persons eller ett företags betalningsanmärkningar, inkomster och skulder.

Kungörelse
Ett sätt att delge en handling genom annonsering.

Laga kraft
Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

Normalbelopp
Normalbelopp används vid löneutmätning. Beloppet ska täcka en persons vanliga levnadsomkostnader, till exempel mat, kläder och telefon. Beloppet varierar beroende på personens familjesituation.

Preskription
När rätten att kräva in en fordran upphör (konsumentfordran 3 år, skatter 5 år, andra fordringar 10 år).

Skuldsanering
Ett beslut om skuldsanering innebär att en person betalar en del av dina skulder under några år. Efter skuldsaneringen, som vanligtvis pågår i fem år, har personen inte längre kvar de skulder som ingick i beslutet.

Solidariskt betalningsansvar
När flera personer är gemensamt betalningsansvariga för en skuld har var och en samma ansvar för att hela skulden ska betalas.

Svaranden
Den som en ansökan om betalningsföreläggande och verkställighet riktar sig mot.

Tillgångsundersökning
Den utredning som Kronofogden gör för att hitta tillgångar som kan utmätas.

Utmätning
Kronofogdens beslut om att någonting en person äger ska användas till att betala hens skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön, vilket innebär att pengar dras från personens inkomst.

Utmätningsbara tillgångar
Egendom som Kronofogden kan utmäta hos den som är skyldig pengar.

Utslag
Benämning på beslut om betalningsföreläggande eller handräckning. Ett utslag kan jämföras med en dom från en domstol.

Verkställighet
När en person har en dom eller ett utslag kan hen lämna in en ansökan om verkställighet till Kronofogden för att få hjälp med att genomföra det som beslutats i domen/utslaget.

Vräkning
Att man förlorat sitt hyreskontrakt och tvingas lämna sin bostad eller sin lokal. Ett annat ord för vräkning är avhysning.

Återvinning
Om en person anser att ett utslag är fel kan hen ansöka om återvinning, vilket innebär att en domstol kommer att ompröva beslutet.

Överklagande
Om en person anser att ett beslut är felaktigt kan hen överklaga det, vilket innebär att en domstol kommer att ompröva beslutet.