Kapitel 1: Överskuldsättning

Orsaker och konsekvenser

Beräknad tid: 30- 45 min
Avsnitt: 1 av 7

Överskuldsättning innebär ofta ett stort lidande för personen som har skulder och många gånger även för anhöriga. Det kan även leda till stora kostnader för samhället. Både individen och samhället vinner på att förebygga överskuldsättning. Tillsammans kan vi hjälpas åt!

Vad är överskuldsättning?

Överskuldsättning är ett tillstånd när en person inte kan betala sina skulder, och problemen är långvariga. Det finns ingen gemensam definition som används generellt i Sverige eller i Europa, men man brukar prata om tre olika metoder för att mäta överskuldsättning:

  • den administrativa
  • den objektiva
  • den subjektiva

På Kronofogden utgår vi ifrån den subjektiva metoden när vi pratar om överskuldsättning.

Mer om metoderna för att mäta överskuldsättning

Den administrativa metoden anger data från offentliga register, till exempel antal betalningsförelägganden hos Kronofogden, antal ansökningar om skuldsanering eller uppgifter från domstolar.

Den objektiva metoden använder sig av ekonomiska data för att få en bild av hushållens ekonomi. Till exempel genom uppgifter om hur skuldsatt hushållet är i förhållande till hushållets inkomster.

Den subjektiva metoden utgår från hushållens egna beskrivningar av sin betalningsförmåga.

Skuldsatt eller överskuldsatt?

Många i Sverige har skulder, till exempel bolån eller studielån, men det betyder inte att de är överskuldsatta.

Alla personer som är överskuldsatta har inte skulder hos Kronofogden och alla de som är registrerade med en skuld är inte överskuldsatta. Att personer har skulder hos Kronofogden i flera år kan dock vara en indikation på överskuldsättning.

Orsaker till överskuldsättning

Att en person blir överskuldsatt beror oftast inte på en enskild händelse utan på flera samverkande faktorer. Det kan handla om livshändelser såsom arbetslöshet, skilsmässa eller sjukdom. Något som kan drabba alla. De flesta klarar en sådan situation ekonomiskt. Men om personen saknar ekonomiska marginaler eller tillräckliga kunskaper när livssituationen förändras är risken större att hen tappar kontrollen över sin privatekonomi.

Konsekvenser av överskuldsättning

...för individen

Det finns en stark koppling mellan överskuldsättning och psykisk och fysisk ohälsa. För den som lever med ekonomisk stress är risken att drabbas av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, magsår och psykisk ohälsa betydligt större än för den övriga befolkningen. Självmordsfrekvensen är också högre. Det kan såklart även vara så att personen blir sjuk och att det i sin tur leder till sämre ekonomi.

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning har visat sig vara överrepresenterade i Kronofogdens register.

...för familjen

Om en familj har ekonomiska problem berör det alla i familjen, även barnen. Vart tolfte barn i Sverige, knappt 173 000 barn, har minst en förälder med skulder hos Kronofogden. Det motsvarar två barn i varje klass.

Överskuldsättningen påverkar hela familjen. Det kan till exempel bli svårt att byta bostad, teckna försäkringar eller få ett mobilabonnemang. Om familjen behöver sänka sin levnadsstandard kan det bidra till ekonomisk stress, vilket också kan leda till separationer och skilsmässor.

...för samhället

Överskuldsättning innebär ökade kostnader för samhället på flera sätt. De drabbade personerna konsumerar mindre, arbetar i mindre utsträckning och bidrar därmed inte i lika hög grad till våra gemensamma skatteintäkter. Deras behov av läkarvård, mediciner, a-kassa, sjukpenning och ekonomiskt bistånd är högre än för personer som inte är överskuldsatta. Den totala kostnaden för en överskuldsatt person är svår att beräkna, men den uppskattas till flera hundratusen kronor om året.

Förlorade år

Här får du möta Thomas som sedan många år befinner sig i en situation med överskuldsättning. Han hade ett eget företag och fick stora ekonomiska problem. Han känner att han förlorade många år eftersom han inte visste att det fanns en väg tillbaka till en ekonomi i balans.

För att kunna se filmen på Dela din kunskap, måste du acceptera kakor för statistik.


Film: ”Förlorade år” handlar om Thomas som sedan många år befinner i en situation med överskuldsättning.
Hantera kakor

Filmens innehåll i textformat

Förlorade år

Vi träffar Thomas i hans lägenhet. Han tittar ut genom fönstret och sätter sig sedan vid köksbordet. Han berättar sin historia:

—Jag hade egen firma. Allt gick bra. Ganska plötsligt blev jag av med mina största kunder och samma år fick jag en stor restskatt. Jag kämpade för företaget, men det försattes i konkurs. Det var en enskild firma, så jag själv blev skyldig att betala tillbaka hela beloppet.

Thomas bläddrar bland papper i en pärm.
— Man vill göra rätt för sig, så jag betalade tillbaka på skulden lite i taget.

Thomas sitter vid köksbordet.
—Jag var sjukskriven till och från. Men vad ska jag säga? Vi levde över våra tillgångar helt enkelt. Skulderna bara växte och vi var tvungna att sälja huset på exekutiv auktion, och det vi fick in räckte inte för att täcka skulden. När jag fattade att det inte skulle gå att betala skulden struntade jag i allt. Slängde inkassobrev och räkningar och slutade svara i telefon. Det var hopplöst.

Thomas suckar.
— Jag var sjukskriven till och från. Det blev för mycket helt enkelt. Jag gjorde ingenting, det absolut sämsta man kan göra.

Thomas tittar ut genom fönstret.
— Allt detta har ju verkligen påverkat familjen.
Det är det värsta.

Kameran sveper över kylskåpet där man får se bilder på barnen.

Thomas fortsätter:
— Allt detta har ju verkligen påverkat familjen och det är ju det värsta. Vi har levt på existensminimum i flera år nu. Ja, vad ska man säga? Man har inte kunnat ge ungarna det de borde ha fått. Utlandsresor, märkeskläder... Grabben fick ju sluta med motocross. Dotterns ridlektioner var ju bara att glömma. Som tur har min frus föräldrar ett sommarställe där vi har kunnat vara.

Vi får se Thomas ute på promenad. Vi får se honom sitta på ett staket vid vattnet. Man ser båtar i bakgrunden.
— Plötsligt har det gått femton år och skulden är fortfarande där. Det är förlorade år. Jag borde ha bett om hjälp tidigare, men jag skämdes. Hade jag vetat mer om ekonomi hade jag definitivt inte tagit ett lån och belånat huset för att rädda företaget. Men, men... det är lätt att vara efterklok.

Thomas promenerar vidare längs vattnet och ställer sig vid ett träd.
— Jag ska ansöka om skuldsanering. Jag trodde inte att det var för mig eftersom jag hade eget företag och varit arbetslös i perioder, men tydligen inte. Nu ska det bli ordning på ekonomin och livet innan pensionen.

Skådespelare: Jean-Paul Lucasson

En film från kronofogen.se/deladinkunskap

Reflektera

Om du hade träffat Thomas när hans ekonomiska problem började, vad hade du gett honom för råd och stöd?

Vad säger forskningen?

Vi har ställt några frågor om överskuldsättningens orsaker och konsekvenser till Torbjörn Hjort, universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund.

1. Vad är enligt forskningen orsakerna till överskuldsättning i dagens samhälle?

Ofta handlar det om hushåll med låg inkomst som är sårbara för förändringar som slår mot ekonomin. Med en sårbar ekonomisk situation kan händelser som till exempel sjukdom, arbetslöshet, separation göra det svårt att hantera de skulder som finns. Forskning visar att det oftast handlar mer om inkomsten än om storleken på skulden. I många fall har överskuldsatta i början av skuldsättningen inte speciellt stora skulder.

Andra aspekter som spelar in är om inkomstskillnaderna i samhället ökar, det blir då svårare för hushåll med knapp ekonomi att följa sådant som kan betraktas som normal konsumtion, det vill säga att följa den allmänna konsumtionsutvecklingen.

Tillgången till och utbudet av krediter och olika typer av abonnemang gör också att risken för överskuldsättning ökar.

2. Vilka konsekvenser får överskuldsättning?

Överskuldsättning får liknande konsekvenser som annan ekonomisk stress, såsom fattigdom eller ekonomisk utsatthet. För individen och hushållet handlar det om en ständig oro för framtiden och den ekonomiska situationen. Denna oro riskerar att leda till en ökad ohälsa, såväl psykisk som fysisk. Forskning visar att ohälsan ökar i samband med överskuldsättning, likaså självmordstalen. Även risken för separation och skilsmässa ökar eftersom ekonomisk stress påverkar en relation.

Utöver dessa konsekvenser finns också andra sociala och psykologiska aspekter som har med skam att göra. Att hamna i överskuldsättning ses som ett personligt misslyckande, ofta av både personen själv och av omgivningen.

Utöver dessa aspekter som är mer sociala och hälsomässiga finns naturligtvis även ekonomiska konsekvenser. Det finns en tendens att inte vilja se och agera i förhållande till en problematisk skuldsituation, en redan besvärlig situation blir än nu svårare då den skuldsatte agerar först då situationen blivit riktigt allvarlig.

3. Hur ser samhället på en person som är överskuldsatt?

Det är svårt att ge något entydigt svar, då det inte finns någon gemensam syn. Det beror ofta på hur stor kunskap olika aktörer har om vad överskuldsättning innebär. Det finns allt från den skuldbeläggande syn som ser en slösaktig person som saknar förmåga till ekonomisk planering framför sig, till en syn som tillåter en högre grad av komplexitet av orsaker bakom överskuldsättning.

När det gäller den mediala bilden tenderar den möjligen att i högre grad lyfta fram förenklingar som enbart handlar om brister hos den enskilde. Sverige är ett land som på ett tydligt moraliskt sätt betonar aspekter som till exempel ”att göra rätt för sig”. Därför har synen på överskuldsättning oftast moraliska undertoner.

4. Hur ser bilden av överskuldsättning och en person som är överskuldsatt ut i jämförelse med andra länder?

Det är svårt att ge generella svar, men ett sätt är att titta på vilket förhållningssätt till skuldsanering olika länder har.

I vissa länder är det tämligen enkelt för den enskilde att få en nystart då ansvaret i första hand anses ligga hos den som erbjuder krediter. I andra länder finns skuldsanering, men utan de rehabiliterande inslagen som finns i Sverige. Detta kan delvis förklaras genom att balansen mellan var orsakerna placeras ser olika ut i olika länder. I vissa länder ligger denna balans till stor del hos kreditgivarna, det är helt enkelt en risk de får ta att skuldsatta inte förmår betala tillbaka. I andra länder ligger balansen nästan helt hos den enskilde och en skuldsaneringsprocess har tydliga moraliska och rehabiliterande inslag.

Reflektera

Hur tänker du kring orsaker till överskuldsättning? Kan detta påverka ditt bemötande i ett samtal med en person som har betalningsproblem?

Kapitel 1: Överskuldsättning
Orsaker och konsekvenser
1 av 7