Avsnitt: 5 av 7

Utländsk bakgrund

Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade med skulder hos Kronofogden i relation till deras andel av befolkningen, visar Davor Vuletas forskning. Med utländsk bakgrund menas att man är född i ett annat land eller har minst en förälder född i ett annat land.

Av undersökningar som vi har gjort bland personer som läser SFI (Svenska för invandrare) vet vi att många inte känner till Kronofogden. De flesta har inte en motsvarande myndighet i sitt hemland.

Brist på privatekonomiska kunskaper samt rädsla och missuppfattningar om vårt uppdrag och vår roll i samhället kan medverka till att människor i denna grupp inte söker hjälp i tid. Det kan leda till betalningsproblem.

Vad säger forskningen?

Davor Vuleta arbetar på Kronofogdens analysavdelning och har doktorerat i rättssociologi vid Lunds universitet. Fokus för hans forskning är att öka kunskapen om utrikes föddas ekonomiska förutsättningar i Sverige.

Varför är personer med utländsk bakgrund en riskgrupp för överskuldsättning?

Jag har i min forskning tagit fram statistik som visar på att personer med utländsk bakgrund (utrikes födda eller personer födda i Sverige med föräldrar som är födda i annat land) är överrepresenterade med skulder hos Kronofogden. Överrepresentationen är knuten till personernas utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och inkomster. I många fall kan det bero på kunskapsbrist om det svenska ekonomiska och juridiska systemet.

Vilka typer av skulder handlar det om?

Det gäller alla skuldtyper hos Kronofogden, men den största överrepresentationen ser vi vid skulder till det allmänna (skatteskulder, underhållsstöd och fordonsrelaterade skulder).

Vad beror skuldsättningen på?

Utbildning, sysselsättning och inkomster är nyckeln till ekonomisk trygghet. Min forskning visar att de som har utländsk bakgrund och skulder hos Kronofogden har lägre utbildning, sysselsättningsgrad och inkomst än de med utländsk bakgrund som inte har skulder hos Kronofogden. Det är strukturella problem som kräver samverkan och arbete av olika aktörer i samhället. En lokal samverkan med fokus på den här målgruppen är ett sätt. Varje individ har också ett eget ansvar för sin egen utbildningsnivå och sysselsättningsgrad.

Varför det är större överrepresentation bland skulder till det allmänna kan bero på att personer kan få dessa skulder oavsett inkomster. Det behövs ingen kreditprövning för att hen ska få skulder till staten. Så fort personen kommer till Sverige kan hen få skulder till det allmänna, till exempel böter. Skulder till staten har också en mycket fortare väg in till Kronofogden än skulder till företag eller privatpersoner. Skulder till det allmänna kommer inte in till Kronofogden genom inkassobolag eller betalningsföreläggande där hen får fler chanser att betala.

Vad kan man göra för att stödja?

Som jag nämnde innan är lokal samverkan med andra myndigheter och organisationer ett bra sätt att tillsammans kraftsamla för att ge de med utländsk bakgrund bättre förutsättningar och kunskaper.

Långsiktigt ska samhället erbjuda bättre utbildning i privatekonomi, informera om Sveriges ekonomiska system, hur samhället fungerar och vilka konsekvenserna kan bli av att hen inte betalar en räkning i tid.

Viktiga områden

Det finns vissa områden som kan vara extra viktiga att tänka på eller informera om. Här kan du läsa mer.

Studielån och hemutrustningslån

Nya i Sverige som vill studera har rätt till studielån. Lånet administreras av CSN (Centrala studiestödsnämnden). De som är nya i Sverige kunde tidigare få ett hemutrustningslån hos CSN. Sedan 1 januari 2022 är den möjligheten borta. De som tidigare fått ett hemutrustningslån ska betala tillbaka som vanligt. Många förstår inte villkoren för lånen.

Det är viktigt att personer som tar ett lån förstår:

  • hur lånen är utformade
  • hur återbetalningen ska ske
  • att de under vissa förutsättningar kan betala tillbaka mindre belopp på en skuld
  • hur och vem som får söka anstånd med återbetalning av lånen.

Om personen inte kan betala tillbaka lånen är det viktigt att söka anstånd innan ärendet lämnas över till Kronofogden. Om det inte sker kan anstånd inte sökas senare, utan personen blir då skyldig att betala.

Underhållsstöd

Föräldrar har ett gemensamt betalningsansvar för sina barn, oavsett om föräldrarna bor ihop eller inte. Om föräldrarna flyttar isär och barnet eller barnen bor hos den ena föräldern mesta tiden ska den andra föräldern betala underhållsbidrag.

Om föräldern som ska betala inte gör det, kan den andra ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Den betalningsskyldiga föräldern ska då istället betala till Försäkringskassan. Om föräldern som ska betala inte har någon inkomst kan hen betala ett reducerat underhållsstöd.

Mer information hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Vad det innebär att gå i borgen

I de flesta fall krävs någon form av säkerhet för att en bank eller ett låneinstitut ska bevilja ett lån för exempelvis en bostad eller en bil. Om låntagaren inte har tillräckligt stark ekonomi kan banken eller låneinstitutet begära att någon annan går i borgen för lånet. Det innebär att man ger ett slags löfte och försäkran till den som lånar ut pengar. Om en person går i borgen för någon betyder det att hen förbinder sig att betala om låntagaren inte kan.

Försäkringar

Undersökningar visar att de som är nya i Sverige behöver stöd och information om vikten av att ha rätt försäkringar. Det gäller särskilt hem- och reseförsäkring.

Det är också viktigt att känna till att det är obligatoriskt med trafikförsäkring när man äger en bil. Om ägaren inte har det får hen betala en trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen varje dag bilen är oförsäkrad.

Ränta

Alla som är nya i Sverige är inte vana vid systemet med ränta och därför är det viktigt att förklara hur systemet fungerar och att det finns olika sorters räntor.

När en konsument tar ett lån betalar hen ränta för lånet. Det är en slags avgift som hen betalar till banken eller låneinstitutet för att få låna pengar.

Läs mer om ränta på webbplatsen konsumenternas.se.

Reflektera

Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade med skulder hos Kronofogden. Hur kan du stötta denna målgrupp?

Kapitel 1: Överskuldsättning
Utländsk bakgrund
5 av 7