Avsnitt: 2 av 5

Kronofogdens bedömning

Kronofogden gör en individuell prövning. Först tittar vi på personens möjligheter att betala sina skulder i framtiden. Vi går igenom alla omständigheter som kan påverka betalningsförmågan.

Det finns ingen gräns för hur liten eller stor skulden behöver vara. I stället tittar vi på den totala skulden i relation till vad personen kan betala. Det påverkas av många olika faktorer, bland annat:

 • skuldens storlek
 • nuvarande och framtida inkomster
 • ålder
 • arbetsförmåga och utbildning
 • eventuell sjukdom och arbetslöshet.

Vi gör också en helhetsbedömning av de personliga och ekonomiska förhållandena för att avgöra om en skuldsanering är rimlig. Vi tittar på hela situationen och särskilt på tre områden:

 1. Hur och varför skulderna har uppkommit
 2. Att sökande har gjort vad hen kan för att betala sina skulder
 3. Att hen är aktiv och svarar på de frågor vi ställer för att kunna pröva ansökan.

Visste du att...

Vi gör alltid en individuell helhetsbedömning av en ansökan om skuldsanering. I vår bedömning väger vi det som talar för och det som talar emot en skuldsanering. Det som talar emot behöver inte vara ett hinder för att få skuldsanering beviljad.

Vilka skulder ingår i en skuldsanering?

I en skuldsanering ingår normalt alla skulder personen har när vi beslutar om att inleda skuldsaneringen. Det gäller även skulder till familjemedlemmar eller andra privatpersoner. Skulder som vi inte känner till ingår inte. Det betyder att den som ska ha betalt, men inte anmält sitt krav till oss, inte kan kräva betalning efter vårt beslut om skuldsanering.

Däremot finns några få undantag. Det kan handla om skulder som:

 • uppkommit efter beslutet om att inleda skuldsanering
 • har säkerhet i till exempel bostaden (bolån)
 • är tvistiga. Till exempel kan den som är skyldig pengar och den som vill ha betalt vara oense om att en skuld stämmer.
 • avser studieskulder som inte är förfallna, det vill säga de skulder som ska betalas i framtiden.
 • avser familjerättsliga underhåll. Däremot ingår en skuld till Försäkringskassan för underhållsstöd.

Det är Kronofogden som bedömer om skulden ska ingå i skuldsaneringen eller inte. Om vi bedömer att en skuld är ogrundad, det vill säga falsk, ska den inte ingå i skuldsaneringen.

Framgångsfaktorer för att få skuldsanering

 • att den som söker har ordnat sina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • att den som söker har tagit hjälp av en budget- och skuldrådgivare.

Beslut om att inleda skuldsanering

Om personen uppfyller villkoren för en skuldsanering fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det innebär inte att personen är beviljad skuldsanering. I beslutet om att inleda skuldsanering berättar vi också hur mycket personen ska betala varje månad. Vi kan också besluta att personen inte behöver betala något alls. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska personen börja betala till oss redan under inledandet. Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att personen får en betalningsanmärkning. Handläggningen av ärendet fortsätter tills dess att utredningen resulterar i ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan. 

Förslag om skuldsanering

Kronofogden tar fram ett förslag på hur skuldsaneringen ska gå till, vad personen ska betala och hur länge.

I förslaget framgår:

 • vilka skulder som ingår i skuldsaneringen
 • exakt hur mycket som ska betalas
 • hur länge personen ska betala.

När personen har godkänt förslaget skickar vi det till dem som ska ha betalt. De får möjlighet att yttra sig innan vi tar ett beslut.

Kungörelse av skuldsanering

När skuldsaneringen har inletts kungör Kronofogden beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. Vi meddelar också alla som ska ha betalt – som vi känner till. Om den som ska ha betalt har ett ombud meddelar vi ombudet i första hand. Det är den som ska ha betalt som har ansvar att bevaka sina krav.

Beslut om skuldsanering

När de som ska ha betalt haft möjlighet att yttra sig beslutar vi om personen som har skulder ska få skuldsanering eller inte. Vi kan besluta om skuldsanering även om någon av dem som ska ha betalt inte vill gå med på det. Då har de möjlighet att överklaga till tingsrätten. Beslutet ska överklagas inom tre veckor, det vill säga innan beslutet vunnit laga kraft. Personen som har skulder betalar enligt betalplanen även om någon överklagar beslutet.

Skatteåterbäring och skuldsanering

Om personen har betalat för mycket i skatt gäller olika regler för om hen får behålla skatteåterbäringen eller inte. Om beslut om skuldsanering har vunnit laga kraft, det vill säga inte längre går att överklaga, får personen tillbaka pengarna direkt från Skatteverket.

Om personen får tillbaka på skatten innan beslutet om skuldsanering har vunnit laga kraft går pengarna till att betala skulder till det allmänna som hen har i våra register. Det kan till exempel vara skatt, böter eller studieskulder.

Gått i borgen och solidariskt betalningsansvar

Om en person beviljats skuldsanering och någon gått i borgen för hen, har den som gått i borgen kvar sitt betalningsansvar. Borgensansvaret saneras inte, utan borgensmannen kan krävas på betalning.

Detsamma gäller om någon är solidariskt betalningsansvarig – ansvaret för skulden påverkas inte. Det betyder att den som är solidariskt betalningsansvarig ensam ansvarar för skulden. Hen kan inte kräva tillbaka någonting från den som har fått skuldsanering.

Visste du att...

Över 50 000 personer har beviljats skuldsanering de senaste fem åren.

Avslag - om personen inte uppfyller villkoren

Kronofogden avslår ansökan om skuldsanering om personen inte uppfyller villkoren för skuldsanering. Både Kronofogdens beslut om att inleda och det slutliga beslutet om skuldsanering kan överklagas. I beslutet finns hänvisning till hur personen överklagar till domstol. Där finns också en motivering till varför personen inte uppfyller kraven för skuldsanering.

Följande kan hända om vi avslår efter att vi inlett skuldsaneringen:

 • Om personen inte hade några skulder för utmätning hos oss får personen tillbaka pengarna hen satt in.
 • Om personen hade utmätning för skulder när skuldsaneringen inleddes betalar vi ut pengarna till dem som ska ha betalt och som fanns med i utmätningen.
 • Om personen inte hade utmätning för skulder vid inledandet, men det har kommit in nya eller gamla skulder till oss, utmäter vi pengarna för dessa. Finns det pengar över efter att vi har utmätt betalar vi ut dem till personen.

Skulle personen få ett avslag kan förutsättningarna förändras över tid. Det finns inga begränsningar över hur många ansökningar någon lämnar in, så länge hen inte har flera samtidigt. Att få avslag hindrar inte personen från att söka igen.

Skuldsanering två gånger?

Det krävs särskilda skäl att få skuldsanering mer än en gång. Det vi då bedömer är hur de nya skulderna har uppstått och om förutsättningarna för att förbli skuldfri har ändrats. Om personen tidigare har haft en skuldsanering som inte fullföljdes tittar vi även på anledningen till varför den misslyckades.

Reflektera

Hur kan du motivera en person som har fått avslag på sin ansökan att ändå försöka lösa sina ekonomiska problem?

Kapitel 4: Skuldsanering
Kronofogdens bedömning
2 av 5