Ordlista - Dela din kunskap

ackord
uppgörelse mellan den som ska betala och den som ska få betalt som ofta innebär att skulden minskas.

avbetalning
i stället för att betala hela summan på en gång betalar man lite i taget. Ofta är ett köp på avbetalning dyrare än att betala direkt, eftersom ränta och avgifter tillkommer.

avhysning
Kronofogdens åtgärd för att en hyresgäst eller tidigare ägare ska flytta från en bostad eller lokal. Ett annat ord för avhysning är vräkning.

beneficium
tillgångar som en person vid utmätning får behålla för sin egen och sin familjs försörjning. Exempel på beneficium är pengar till hyra och nödvändiga kläder eller möbler.

bestrida
protestera mot ett krav att betala eller göra något.

betalningsanmärkning
uppgift hos kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar.

betalningsföreläggande
den som vill ha betalt kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag.

borgen
att gå i borgen innebär ett ansvar att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar.

borgensman
person som tar på sig ansvaret för att betala ett lån för en annan person, om hen inte betalar.

borgenär
person som ska ha betalt. Ett annat namn för borgenär är fordringsägare.

budget
en ekonomisk plan för inkomster och utgifter.

buffert
sparade pengar för oväntade utgifter.

delgivning
när vi låter en person få del av en handling (till exempel ett krav) som personen vanligtvis ska bekräfta.

exekutionstitel
handling som Kronofogden kan verkställa. Exempel på exekutionstitel är en dom, ett utslag eller ett beslut.

fordran
krav att någon ska betala. Fordran är motsatsen till skuld.

fordringsägare
person som ska ha betalt. Ett annat namn för fordringsägare är borgenär.

förbehållsbelopp
belopp som en person får behålla vid löneutmätning eller skuldsanering och som ska täcka kostnader för boende och andra levnadskostnader.

förfallodag
den dag en skuld senast ska vara betald.

förklaringstid
den tid en person har på sig att betala från det att hen skrivit på delgivningskvittot. Vanligtvis tio dagar.

gäldenär
person som är skyldig pengar.

handräckning
hjälp av Kronofogden med åtgärder som inte gäller betalning. Exempel på handräckning är att lämna tillbaka eller ta bort egendom.

indrivning
åtgärder för att tvinga fram en betalning, till exempel utmätning.

inkassoföretag
företag som driver in en egen eller någon annans fordran.

inkassokostnad
kostnad som ett inkassobolag får ta ut för en skriftlig betalningsuppmaning.

kreditupplysning
upplysning om en persons ekonomiska ställning, så som till exempel inkomster och skulder.

kungörelse
meddelande eller delgivning som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i en ortstidning eller på en myndighets anslagstavla.

laga kraft
när en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas.

normalbelopp
ett fastställt belopp som ska täcka vanliga levnadskostnader och som en person får behålla vid löneutmätning eller skuldsanering.

preskription
​rätten att kräva in en skuld upphör när en viss tid har gått. Vanligtvis 3 år för konsumentfordran, 5 år för skatter och 10 år för andra fordringar.

skuldsanering
beslut som innebär att den som har skulder helt eller delvis befrias från ansvar för skulder som ingår i skuldsaneringen.

solidariskt betalningsansvar
när flera personer är gemensamt ansvariga för att betala en skuld.

svarande
person som ett krav riktas mot. Exempel på svarande är den som får ett brev med ett krav från Kronofogden.

tillgångsundersökning
utredning som Kronofogden gör för att hitta tillgångar att utmäta.

utmätning
när Kronofogden tar egendom för betalning av en skuld.

utmätningsbara tillgångar
egendom som Kronofogden kan utmäta hos den som är skyldig pengar.

utslag
Kronofogdens beslut om att någon är skyldig att betala eller göra något.

verkställighet
Kronofogdens åtgärd för att med tvång genomföra ett beslut, en dom eller ett utslag. Exempel på verkställighet är att utmäta egendom för att betala en skuld eller vräka en person från en fastighet.

vräkning
Kronofogdens åtgärd för att en hyresgäst eller tidigare ägare ska flytta från en bostad eller lokal. Ett annat ord för vräkning är avhysning.

återvinning
begäran om att tingsrätten ska pröva Kronofogdens beslut (utslag) om att fastställa en skuld eller ett krav.

överklaga
begära att tingsrätten ska pröva Kronofogdens beslut.