Ordlista - Dela din kunskap

ackord

uppgörelse mellan den som ska betala och den som ska få betalt som ofta innebär att skulden minskas

avbetalning

i stället för att betala hela summan på en gång betalar man lite i taget. Ofta är ett köp på avbetalning dyrare än att betala direkt, eftersom ränta och avgifter tillkommer

avhysning

Kronofogdens åtgärd för att en hyresgäst eller tidigare ägare ska flytta från en bostad eller lokal

Synonym är ordet vräkning.

beneficium 

tillgångar som en person vid utmätning får behålla för sin egen och sin familjs försörjning

Exempel på beneficium är pengar till hyra och nödvändiga kläder eller möbler.

bestrida

protestera mot ett krav att betala eller göra något

Synonym är ordet invända.

betalningsanmärkning

uppgift hos kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar

betalningsföreläggande

förenklad process där någon kan få hjälp av Kronofogden att fastställa ett krav

borgen (gå i borgen)

ta på sig ansvaret för att betala något för en annan person, om hen inte betalar

Exempel på att gå i borgen är att en förälder tar på sig ansvaret för att betala ett bostadslån om hens barn inte betalar i tid.

borgensman

person som tar på sig ansvaret för att betala ett lån för en annan person, om hen inte betalar

borgenär

person som ska ha betalt

Exempel på borgenär är någon som lånat ut pengar. Synonym är fordringsägare.

budget

en ekonomisk plan för inkomster och utgifter

buffert

sparade pengar för oväntade utgifter

delgivning

när vi låter en person få del av en handling, till exempel ett krav, som personen vanligtvis ska bekräfta

exekutionstitel

handling som Kronofogden kan verkställa

Exempel på exekutionstitel är en dom, ett utslag eller ett beslut.

fordran

krav att någon ska betala

fordringsägare

person som ska ha betalt.

Ett annat namn för fordringsägare är borgenär.

förbehållsbelopp

belopp som en person får behålla vid löneutmätning eller skuldsanering och som ska täcka kostnader för boende och andra levnadskostnader

förfallodag

den dag en skuld senast ska vara betald

förklaringstid

den tid någon har på sig för att svara

gäldenär

person som är skyldig pengar

handräckning

hjälp av Kronofogden med åtgärder som inte gäller betalning

Exempel på handräckning är att lämna tillbaka eller ta bort egendom.

indrivning

åtgärder för att tvinga fram en betalning

inkassoföretag

företag som driver in en egen eller någon annans fordran

inkassokostnad

kostnad som ett inkassobolag får ta ut för en skriftlig betalningsuppmaning

kreditupplysning

upplysning om en persons ekonomiska ställning

kungörelse

meddelande eller delgivning som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i en ortstidning eller på en myndighets anslagstavla

laga kraft

när en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas

normalbelopp

ett fastställt belopp som ska täcka vanliga levnadskostnader och som en person får behålla vid löneutmätning eller skuldsanering

preskription

​rätten att kräva in en skuld upphör när en viss tid har gått

skuldsanering

beslut som innebär att den som har skulder helt eller delvis befrias från ansvar för skulder som ingår i skuldsaneringen

solidariskt betalningsansvar

när flera personer är gemensamt ansvariga för att betala en skuld

svarande

person som ett krav riktas mot

Exempel på svarande är den som får ett brev med ett krav från Kronofogden.

tillgångsundersökning

utredning som Kronofogden gör för att hitta tillgångar att utmäta

utmätning

när Kronofogden tar egendom för betalning av en skuld. Exempel på utmätning är löneutmätning.

utmätningsbara tillgångar

egendom som Kronofogden kan utmäta hos den som är skyldig pengar

utslag

Kronofogdens beslut om att någon är skyldig att betala eller göra något

verkställighet

​Kronofogdens åtgärd för att med tvång genomföra ett beslut, en dom eller ett utslag. Exempel på verkställighet är att utmäta egendom för att betala en skuld eller vräka en person från en fastighet.

vräkning

Kronofogdens åtgärd för att en hyresgäst eller tidigare ägare ska flytta från en bostad eller lokal

Ett annat ord för vräkning är avhysning.

återvinning

begäran om att tingsrätten ska pröva Kronofogdens beslut (utslag) om att fastställa en skuld eller ett krav

överklaga

begära att tingsrätten ska pröva Kronofogdens beslut