Avsnitt: 5 av 5

Intervju med Davor Vuleta

Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade med skulder hos Kronofogden i relation till deras andel av befolkningen, visar Davor Vuletas forskning.

Vad menas med utländsk bakgrund, Davor?

- Med utländsk bakgrund menas att man är född i ett annat land eller har minst en förälder född i ett annat land.

Varför är personer med utländsk bakgrund en riskgrupp för överskuldsättning?

- I min forskning har jag tagit fram statistik som visar på att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade med skulder hos Kronofogden.

Vilka typer av skulder handlar det om?

- Det gäller alla skuldtyper hos Kronofogden, men den största överrepresentationen ser vi för skulder till det allmänna, det vill säga staten: skatteskulder, underhållsstöd och fordonsrelaterade skulder.

Vad beror skuldsättningen på?

- Nyckeln till ekonomisk trygghet är utbildning, sysselsättning och inkomster. Min forskning visar att, i jämförelse med de med utländsk bakgrund som inte har skulder hos Kronofogden, har de med utländsk bakgrund som har skulder hos Kronofogden lägre utbildning, sysselsättningsgrad och inkomst. I många fall kan överskuldsättningen även bero på bristande kunskaper om det svenska ekonomiska och juridiska systemet.

Hur kan man förebygga och motverka överskuldsättning i denna grupp?

- Det är strukturella problem som kräver samverkan och arbete av olika aktörer i samhället. En lokal samverkan med fokus på den här målgruppen är ett sätt. Varje individ har också ett eget ansvar för sin egen utbildningsnivå och sysselsättningsgrad.

Många söker inte hjälp i tid

Några orsaker till att människor med utländsk bakgrund och betalningsproblem väntar länge med att söka hjälp kan vara

  • bristande kunskaper i privatekonomi.
  • bristande kunskaper om det svenska ekonomiska och juridiska systemet.
  • rädsla och missuppfattningar om Kronofogdens uppdrag och roll i samhället.