Avsnitt: 6 av 7

Barn och unga

Det finns barn som har skulder. I Kronofogdens register finns omkring 480 barn med skulder. De vanligaste skulderna som barn har är skatteskulder och skadestånd. Det är inte tillåtet att ingå avtal med barn utan vårdnadshavares samtycke. Om barnet är under 18 år och har flyttat hemifrån får hen ingå de avtal som är nödvändiga för sitt boende, till exempel avtal om hyra och el.

 

För många mellan 15 och 17 år är skadestånd en vanlig skuld hos Kronofogden. Den som har blivit dömd att betala skadestånd i ett brottmål är skyldig att betala omgående. Det kommer varken en räkning eller ett inbetalningskort. Om personen inte betalar riskerar ärendet att gå vidare till Kronofogden.

Skadestånd

När en domstol har beslutat att en person har rätt till skadestånd får personen ett brev från Kronofogden där vi frågar om man vill ha hjälp att få betalt. I så fall lämnar personen in en ansökan om verkställighet.

När en ansökan kommer in skickar vi ett betalningskrav till den som ska betala skadeståndet. Det kostar inget att lämna in den här typen av ansökan.

Om den som ska betala skadeståndet inte gör det frivilligt, utreder vi om hen har tillgångar som vi kan utmäta för att betala skulden. Har personen inga tillgångar skriver vi en utredningsrapport som den sökande kan använda för att ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Om man får ersättning från Brottsoffermyndigheten blir den som ska betala skadeståndet skyldig att betala pengar till myndigheten istället för till brottsoffret.

Solidariskt betalningsansvar

Om flera gärningspersoner döms för ett och samma brott, och döms att betala skadestånd till brottsoffret, är var och en av gärningspersonerna i regel ansvarig för hela skadeståndsbeloppet. Det kallas solidariskt betalningsansvar. Tanken med det är att brottsoffrets chans att få sina skador ersatta ska vara så stor som möjligt. Om en av de dömda får betala hela skadeståndet kan hen sedan kräva de andra på deras andelar genom att skicka in en ansökan om betalningsföreläggande till oss.

Om en person under 18 år har dömts att betala skadestånd kan vårdnadshavaren bli ansvarig för att tillsammans med barnet betala skadeståndet. Omfattningen av förälderns ersättningsansvar är däremot begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet för båda vårdnadshavarna. Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.

Unga vuxna 18–25 år

Det finns ungefär 30 000 unga i åldersgruppen 18 – 25 år i våra register. Att som ung starta vuxenlivet med skulder kan vara svårt.

När unga blir myndiga får de helt nya möjligheter att sköta sin egen ekonomi. De kan ta lån, skaffa abonnemang och flytta hemifrån. Utan tillräckliga kunskaper i privatekonomi riskerar många unga att skuldsätta sig för lång tid framöver.

En oroväckande trend är den ökning av kreditskulder vi ser bland unga vuxna. I 25-årsåldern börjar studiemedelsskulder bli en vanlig skuld. Även fordonsrelaterade skulder, som fordonsskatt, trängselskatt och felparkeringsavgifter är vanliga, särskilt bland män.

I en forskningsstudie bland unga vuxna upplevde cirka 20 procent att de hade haft återkommande problem att betala sina räkningar under det senaste året. De köpte oftare mer än de hade planerat och hade mer sällan någon att prata med om sina ekonomiska problem.

Reflektera

Vad är det som gör att unga vuxna är en extra sårbar grupp? Hur kan vi nå dem?

Kapitel 1: Överskuldsättning
Barn och unga
6 av 7