Kapitel 3: Vräkning

Vad innebär en vräkning?

Beräknad tid: 20- 30 min
Avsnitt: 1 av 7

Om en hyresgäst inte betalar hyran eller på något annat sätt bryter mot hyreskontraktet kan hyresvärden ansöka om vräkning.

Vräkning innebär att en person tvingas flytta från sin bostad eller sin lokal. Vräkning leder ofta till hemlöshet, ohälsa, och social och ekonomisk utsatthet. Det kan innebära mycket lidande för den drabbade och hens familj. Vräkning medför också stora kostnader för individen och för samhället. Att hjälpa personer som står inför hot om vräkning är oerhört viktigt, och här kan du göra skillnad.

Vräkning och avhysning betyder samma sak. Vi använder oss främst av ordet vräkning i det här kapitlet.

I tabellen nedan ser du hur många fastställda ansökningar om vräkningar som lämnas in för att verkställas och hur många av dessa som slutligen genomförts.

Antal ansökningar om och verkställda vräkningar

Kronofogdens ansvar

Det är Kronofogden som har det övergripande ansvaret när någon som inte flyttar frivilligt ska vräkas. Kronofogden är den enda instansen i samhället som har rätt att vräka – hyresvärden får alltså inte själv genomföra en vräkning. Kronofogden har en opartisk roll och har alltid kontakt med socialtjänsten och hyresvärden under processens gång.

Under handläggningen försöker Kronofogden alltid kontakta hyresgästen som ska vräkas. Detta kan ske genom till exempel brev, telefonsamtal eller besök i bostaden.

Om man inte får tillgång till sin egendom

Om någon anser att en person utan tillstånd har gjort något med ens fasta eller lösa egendom eller hindrar hen att använda den kan man ansöka om särskild eller vanlig handräckning.

Det kan exempelvis handla om att en hyresvärd behöver komma in i en lägenhet för att besiktiga eller göra enklare reparationer och hyresgästen inte släpper in hyresvärden.

Ett annat exempel är när någon vägrar att lämna ut saker som tillhör någon annan. Det kan vara en före detta partner som vid en separation inte lämnar ut möbler, kläder, pass eller medicin.

När det gäller särskild handräckning är det Kronofogden som prövar om personen har rätt till handräckning. Särskild handräckning kan användas när en person har skriftliga bevis som till exempel avtal, kvitton, fotografier, kartor, vittnesintyg, protokoll, beslut eller andra handlingar som visar att egendomen tillhör personen.

Besök vår webbplats eller kontakta Kronofogdens kundservice om det är aktuellt att hjälpa någon ansöka om att få tillgång till sin egendom.

Kapitel 3: Vräkning
Vad innebär en vräkning?
1 av 7