Avsnitt: 5 av 6

Verkställighet - vi driver in skulden

Verkställighet kallas våra åtgärder för att med tvång genomföra till exempel ett beslut om att en person är skyldig att betala en skuld. Vi kan då exempelvis utmäta hens lön eller egendom för att betala skulden.

Utredning av tillgångar

När vi ska driva in en skuld undersöker vi hur skulden kan betalas med minst skada och förlust för personen.

Vi gör först en utredning av vilka tillgångar personen har. Därefter kan vi besluta att utmäta någonting som personen äger för att betala skulden.

Vi kan utmäta

 • lös egendom som till exempel pengar, bilar eller skatteåterbäring
 • en del av lönen eller en annan inkomst
 • en bostadsrätt eller fastighet.

Våra utredningar följer vanligen en viss ordning:

 • Vi undersöker först om det finns kontanter eller bankmedel som kan användas för att betala skulden.
 • Därefter tittar vi på möjligheten att besluta om löneutmätning.
 • Ibland utmäter vi annan egendom. I sådana fall kan vi besöka bostaden för att undersöka om det finns tillgångar som vi kan sälja för att betala skulden.
 • I sista hand kan det bli aktuellt att utmäta och sälja en bostadsrätt eller fastighet. Det gör vi om det finns ett övervärde och personen helt eller delvis äger fastigheten eller bostadsrätten.

Vi försöker in i det längsta att inte utmäta och sälja en bostad, men i vissa fall är vi tvungna att göra det. Om borgenären har pant i personens bostad, vanligen en bank, kan den alltid kräva att vi ska sälja bostaden för att betala skulden.

All egendom får inte utmätas

Vi får inte utmäta och sälja all egendom. Viss egendom måste finnas kvar för att den som har en skuld ska kunna klara sin egen och sin familjs uppehälle. Exempel på sådan egendom är pengar till den vardagliga försörjningen, kläder och möbler.

Utredningsrapport

Vi skriver en utredningsrapport om utredningen visar att den som ska betala inte har utmätningsbara tillgångar till att betala skulden. I rapporten sammanfattar vi vad vi gjort i utredningen. Rapporten skickas sedan till borgenären och den som ska betala.

Försäljning av utmätt egendom

För att vi ska kunna utmäta egendomen måste den tillhöra personen som har en skuld. Den måste även ha ett försäljningsvärde. Vi säljer egendomen på auktion eller via anbud. Pengarna går till att betala delar av eller hela skulden. Fram till auktionsdagen kan den som har en skuld betala hela skulden och därmed få behålla sin egendom.

Löneutmätning

Löneutmätning är den vanligaste formen av utmätning. Det innebär att vi beslutar att en del av inkomsten eller ersättningen ska gå till att betala skulderna.

De som betalar ut inkomsten eller ersättningen är skyldig att följa beslutet och föra över utmätningsbeloppet till oss varje månad. Utbetalaren ska även meddela oss om det uppstår en avvikelse och orsaken till det.

Förbehållsbelopp

När vi gör en utredning inför en löneutmätning räknar vi fram ett belopp som personen alltid har rätt att behålla. Vi kallar det för förbehållsbelopp.

I förbehållsbeloppet ingår boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka vanliga levnadskostnader som mat, kläder, försäkringar, telefon och mindre utgifter för tillfälliga behov. Beloppet påverkas av hur många som ingår i hushållet. Det finns möjlighet att få tillägg för andra kostnader som till exempel arbetsresor samt umgänge och umgängesresor med sina barn. En förutsättning för att få tillägg är att den som ska betala begär att få det.

Frivilliga inbetalningar

Den som ska betala kan alltid frivilligt betala hela eller delar av sin skuld. Även om personen gör frivilliga betalningar är vi skyldiga att fortsätta att utreda om det finns tillgångar vi kan utmäta för att betala skulden med. Om det inte finns något vi kan utmäta för att betala skulden, kan personen ändå fortsätta att betala av sina skulder frivilligt.

Rättelse av uppgifter

Alla har rätt att begära rättelse om en uppgift i våra register är felaktig. Om någon vill ha en rättelse i våra register så måste hen lämna in en ansökan till oss. Ansökan ska innehålla

 • sökandes personnummer
 • information om vilka uppgifter hen vill få rättade
 • omständigheter som gör att sökande tycker att uppgifterna är felaktiga eller missvisande
 • kvitton eller andra handlingar som bevisar detta
 • en förklaring till om skulden är betald eller återkallad.

Ansök om rättelse på Kronofogdens webbplats:
Rättelse av uppgifter | Kronofogden Länk till annan webbplats.

Sekretessmarkering

Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits hos oss för verkställighet. Det gäller både skulder till företag och privatpersoner och skulder till det allmänna, till exempel obetalda skatter och underhållsstöd.

En person kan aldrig ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretessbelagd hos oss om personen uppfyller alla krav.

Dessa beslut omfattas aldrig av sekretess:

 • en utredningsrapport
 • ett beslut om utmätning
 • ett beslut om handräckning.