Avsnitt: 4 av 8

Från ansökan till beslut

Här beskriver vi ansökningsprocessens olika steg.

Beslut om att inleda skuldsanering

När personen har skickat in en ansökan går vi igenom den för att se om hen uppfyller villkoren för att få skuldsanering. Om personen uppfyller villkoren fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering.

Det är viktigt att förstå att beslutet om inledande inte är ett beslut om att personen slutligen har beviljats skuldsanering.

Vi har ett vägledande samtal med personen där vi förklarar hur en skuldsanering går till, vad hen ska tänka på och vad hen ska göra om någonting inträffar under de kommande fem åren.

Förslag till skuldsanering

Vi tar fram ett förslag som beskriver förutsättningarna för skuldsanering och hur den ska gå till. I förslaget står det bland annat

  • vilka skulder som ingår i skuldsaneringen
  • hur mycket personen ska betala
  • hur länge personen ska betala.

Redan efter beslutet om att inleda skuldsanering börjar personen betala till oss. Det är för att hen ska komma igång med skuldsaneringen så fort som möjligt.

Om vi gör bedömningen att personen saknar betalningsförmåga, ska hen inte betala någonting alls. Konsekvensen blir att borgenärerna inte får betalt.

Förslaget om skuldsanering ska godkännas

Förslaget måste godkännas av personen som har ansökt. Personen får tid att gå igenom förslaget och kontrollera att uppgifterna stämmer. Det är viktigt eftersom det är utifrån dessa uppgifter som vi kommer att fatta vårt slutliga beslut. Om någonting är fel i förslaget kommer det också att bli fel i beslutet.

När personen har godkänt förslaget om skuldsanering skickar vi ut det till alla parter i ärendet. Vi bifogar ett föreläggande och ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) som de ska underteckna och skicka in. Det gör vi för att vara säkra på att de har tagit emot förslaget.

Borgenärerna får yttra sig om förslaget

Borgenärerna har nu möjlighet att yttra sig. De kan godkänna förslaget eller invända mot det. Om de invänder brukar de motivera varför de inte anser att personen ska få skuldsanering. Vi informerar personen som sökt skuldsanering så att hen får möjlighet att svara (yttra sig).

Beslut om skuldsanering

Vi fattar ett beslut om skuldsanering när borgenärerna har fått yttra sig. Vi kan besluta om skuldsanering även om någon av borgenärerna invänder. Då har de möjlighet att överklaga beslutet till tingsrätten.

Beslutet går inte att överklaga senare än tre veckor från det att vi fattade beslutet. Då har beslutet vunnit laga kraft.

Personen betalar enligt betalplanen även om någon överklagar beslutet.

Beslutet är en värdehandling

Beslutet om skuldsanering är en värdehandling som personen ska behålla.

Betalningsanmärkning

Personen får direkt en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen när vi beslutar att inleda en skuldsanering. Det kan få konsekvenser, till exempel svårigheter att få ett hyreskontrakt, teckna abonnemang eller handla på kredit.

Det är kreditupplysningsföretagen som sätter en betalningsanmärkning.

Mer information om betalningsanmärkningar finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats:

Betalningsanmärkningar Länk till annan webbplats.

Gemensamt ansvar för en skuld

En person som har gått i borgen för en person som fått skuldsanering har kvar sitt betalningsansvar. Borgensansvaret saneras inte, utan borgensmannen kan krävas på betalning.

Detsamma gäller om någon är gemensamt (solidariskt) betalningsansvarig. Ansvaret för skulden påverkas bara för den som beviljas skuldsanering. Det betyder att den som är solidariskt betalningsansvarig ensam ansvarar för skulden. Hen kan inte kräva tillbaka någonting från den som har fått skuldsanering.